Khto khoche stati mily'onerom? - Pershiy mil'yon

Beschreibung